Frequency of Judo Techniques

 

The following information was taken from the book, "Judo for High School & College" by the USJF, editored by George Uchida, George Wilson, and Toyosaburo Fujiwara. This list compiles the winning techniques at the All Japan High School Championships for 10 years (1962-1971).

 

 • Uchimata .................. 342
 • Seoinage .................. 206
 • Osotogari ................. 176
 • Yoko Shiho Gatame ......... 118
 • Kuzure Kami Shiho Gatame .. 114
 • O Uchi Gari ................ 88
 • Harai Goshi ................ 78
 • Kaeshi Waza ................ 72
 • Tai Otoshi ................. 71
 • Kami Shiho Gatame .......... 68
 • Tsuri Komi Goshi ........... 64
 • Okuri Eri Jime ............. 63
 • Kesa Gatame ................ 63
 • Ko Soto Gari ............... 53
 • Harai Makikomi ............. 50
 • Tate Shiho Gatame .......... 47
 • Kuzure Kesa Gatame ......... 42
 • Osoto Otoshi ............... 37
 • Osoto Makikomi ............. 36
 • Okuri Ashi Barai ........... 28
 • Kuzure Yoko Shiho Gatame ... 28
 • Jujigatame ................. 24
 • Ko Soto Gake ............... 16
 • Sukuinage .................. 15
 • Ogoshi ..................... 13
 • Ushiro Goshi ............... 12
 • Sukashi Waza ............... 12
 • Ushiro Kesa Gatame ......... 11
 • Tomoenage .................. 11
 • Morote Gari ................ 11
 • Jujijime ................... 11
 • Udegarami ................... 9
 • Kata Guruma ................. 9
 • De Ashi Barai ............... 9
 • Sasae Tsuri Komi Ashi ....... 8
 • Ude Hishigi Hiza Gatame ..... 7
 • Kata Gatame ................. 7
 • Wakagatame .................. 6
 • Utsuri Goshi ................ 6
 • Hadakajime .................. 6
 • Katahajime .................. 5
 • Uranage ..................... 2
 • Tani Otoshi ................. 2
 • Uki Goshi ................... 1
 • Sankakujime ................. 1
 • Kuchigi Taoshi .............. 1
 • Harai Tsuri Komi Ashi ....... 1